| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Secretaria del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) és un organisme independent que té com a missió vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes de l’Hospital de Sant Pau que participen en projectes d’investigació que puguin comportar cap risc físic o psicològic.

La secretaria d’aquest comitè s’encarrega d’avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals, així com qualsevol altra informació, dels projectes d’investigació que figuren en l’ordre del dea de les reunions del CEIC. Addicionalment assessora els investigadors de l’Hospital i de l’Institut de Recerca en l’elaboració i presentació dels projectes d’investigació clínica.

Funcions:
 • Rep, registra i valida la documentació referent als projectes d’investigació clínica presentats al CEIC per a la seva avaluació.
 • Elabora i envia a tots els membres del CEIC la convocatòria de les reunions, l’ordre del dia i una còpia del resum de tots els protocols i dels fulls d’informació al pacient i consentiment informat.
 • Elabora i presenta al CEIC un informe amb la descripció i l’anàlisi metodològic, ètic i legal (així com qualsevol altra informació pertinent) dels projectes que figuren en l’ordre del dia.
 • Actua com a punt de referència en la comunicació amb investigadors, promotors, direcció mèdica/gerència i autoritats sanitàries sobre tots aquells aspectes relacionats amb el funcionament del CEIC o els projectes d’investigació avaluats.
 • Elabora i firma els informes del CEIC i comunica les decisions als promotors y/o investigadors implicats.
 • Elabora les actes de les reunions i les dóna a conèixer als membres del CEIC en els terminis previstos.
 • Gestiona l’arxiu de la documentació relacionada amb el funcionament i activitat del CEIC, així com de tota la relacionada amb cadascun dels projectes d’investigació avaluats.
 • Tramita els contractes dels assaigs clínics que es van a realitzar a l’Hospital.
 • Certifica les actuacions del CEIC.
 • Elabora la memòria anual del CEIC.
 • Vetlla pel compliment dels Procediments Normalitzats de Treball.
Coordinadora:
Milagros Alonso
E-mail: MAlonsoMa@santpau.cat

 

 



 

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.