| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Plataforma de genòmica i transcriptòmica
LABORATORI DE GENÒMICA


Tècnic responsable:
Eva Companys
E-mail: ecompanysa@santpau.cat / sequenciacio_ir@santpau.cat

Funcions:
 • Next Generation Sequencing: genotipat de transcriptoma complet, RNA-Seq, Ampli-Seq, ChIP-Seq, seqüenciació d'amplicons i seqüenciació i identificació de microorganismes.
 • Seqüenciació capilar: anàlisi mutacional, identificació de microorganismes i validació de línies cel·lulars.
 • Anàlisi de fragments: inestabilitat de microsatèl·lits, estudis de pèrdua d'heterozigositat (LOH) en condicions patològiques, detecció i genotipat de mutacions, quantificació de número de còpies gèniques, estudis de metilació i estudis de polimorfismes associats a estats patològics.
Equipament:
 • Ion Torrent Personal Genome Machine.
 • Ion OneTouch (TM) System.
 • Seqüenciador d’electroforesi capil·lar 3130xl.


LABORATORI DE TRANSCRIPTÒMICA

Tècnic responsable:
Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat / transcriptomica@santpau.cat

Funcions:


Hibridació i anàlisis de microarrays Affymetrix:
 • Perfils d’expressió d'RNA i microRNA en condicions normals, patològiques, tractaments.
 • Pèrdua d’heterozigositat, anàlisis de número de còpies i detecció mutacional “wide-genome”.
 • Estudis d’associació i lligament “wide-genome”.
 • PCR quantitativa a temps real (expressió gènica, discriminació al·lèlica).
 • Anàlisis de qualitat d’àcids nucleics.
 • Quantificació d’àcids nucleics (Bioanalyzer, Nanodrop).
Equipament:

 • Plataforma d’arrays Affymetrix.
 • PCR quantitativa a temps real ABI Prism 7900HT (plaques 384 pouets i TLDA)
 • Bioanalyzer 2100
 • Nanodrop 2000.
Ajuts:
 • Institut de Recerca de Sant Pau. “Sistema de microarrays Affymetrix”. IF03/3659. Cofinançament: FEDER. 
 • Institut de Recerca de Sant Pau. "PCR quantitativa a temps real ABI Prism 7000". IF02/3693. Cofinançament: FEDER.
 • Institut de Recerca de Sant Pau. “Analitzador genètic d'ADN i plataforma d'arrays de proteïnes per a l'àrea de genòmica i proteòmica del Laboratori Tecnològic de suport científico-tècnic”. IF07/3675-1. Cofinançament: FEDER.

Coordinador de les plataformes:
Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat
Tel: 93 553 72 25


TARIFES 2016


FORM BIOANALIZER

FORM ION TORRENT PGM

FORM MICROARRAYS AFFIMETRIX

FORM qRT-PCR

FORM SEQ ABI 3130xl

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.